Historia Pawilonu Okocimskiego na Polanie Lea w Lesie Wolskim

Kiedy miasto Kraków zakupiło Las Wolski w 1917 roku, za pieniądze Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, inżynier Wincenty Wobr opracował plan zagospodarowania Lasu. Wyznaczył chodniki, polany, podzielił na sektory rekreacyjne i gospodarcze.

Polana Juliusza Lea w latach 30. XX wieku wyglądała całkiem inaczej niż dzisiaj. Była otwarta, po środku rosły pojedyncze drzewa. Na polanie były żwirowane alejki, ławki a z polany rozciągał się widok na Kraków i dolinę Wisły. Istniała również Altana „Karolówka”, nazwa pochodziła od Chodnika Karola, który przebiegał po północnej stronie Polany Lea.

W 1934 roku baron Antoni Jan Götz-Okocimski wydzierżawił od miasta fragment polany, na którym wybudował Pawilon Okocimski. Inwestorem była Reprezentacja Browarów Barona Götza w Okocimiu. Pawilon został zaprojektowany w styczniu 1935 roku przez architekta Jana Ogłódka, współpracownika Adolfa Szyszko-Bohusza.

Na wiosnę 1936 roku nastąpiło otwarcie pawilonu, a 24 czerwca w dniu św. Jana Chrzciciela w pawilonie odbyły się imieniny sławnego tenora Jana Kiepury, przy okazji posiedzenia komitetu budowy Muzeum Narodowego przy Błoniach w Krakowie.

Od otwarcia w 1936 roku do okupacji niemieckiej dzierżawcą pawilonu był Ludwik Bartosiewicz. W 1945 roku władze komunistyczne przejęły browar w Okocimiu, browar na ul. Lubicz w Krakowie oraz wszystkie zabudowania, także należący do Browaru Pawilon Okocimski w Lesie Wolskim.

W latach 50-60. XX w. istniała tam restauracja i kawiarnia prowadzona przez Krakowskie Zakłady Gastronomiczne i cieszyła się wielką popularnością. Długo czekało się w kolejce na wolny stolik. W latach 70. XX w. po przejęciu przez Spółdzielnię Spożywców SPOŁEM, pawilon dzierżawiony był przez ajenta a jego stan cały czas się pogarszał. W latach 90. został opuszczony.

Z pomysłem rewitalizacji i przywrócenia świetności Pawilonu wyszli krakowscy aktywiści. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w dniu 30.06.2016 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu: Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zawarta została w dniu 17.05.2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym województwa Małopolskiego przyznała dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 2 988 548,24 zł. Realizacja Projektu polegała na modernizacji budynku Pawilonu Okocimskiego oraz zagospodarowaniu terenu wokół w celu adaptacji na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej.