Wyzwanie Zostań Zielonym Bohaterem Symbiozy!

Baner przedstawiający akcję - Zostań Zielonym Bohaterem Symbiozy - w tle dzieci z edukatorem badający martwe drewno lupką

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

 Wyrażam zgodę na udział dziecka:

…………………………………………………………

(Imię i nazwisko autora pracy)

w wyzwaniu – „Zostań Zielonym Bohaterem Symbiozy” oraz zamieszczenie imienia i nazwiska dziecka będącego autorem pracy, w związku z jego udziałem w wyzwaniu „Zostań Zielonym Bohaterem Symbiozy”, we wszelkich ogłoszeniach i informacjach dotyczących wyzwania.

Wyrażam zgodę na publikację przesłanej pracy w formie papierowej na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” oraz w mediach społecznościowych organizatora wyzwania.

 ……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)

 

 
REGULAMIN WYZWANIA „ZOSTAŃ ZIELONYM BOHATEREM SYMBIOZY”

ORGANIZATOR WYZWANIA

Organizatorem wyzwania jest Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

CELE WYZWANIA

Celami niniejszego wyzwania są:

1) zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii,

2) zachęcanie do spędzania wolnego czasu w terenach zieleni,

3) zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach,

4) poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony przyrody,

5) doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt,

6) pobudzenie zainteresowania przyrodą, jej różnorodnością, bogactwem i pięknem,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności,

8) motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

PRZEDMIOT I ZASADY WYZWANIA

 1. Wyzwanie polega na dostarczeniu osobiście przez Uczestnika pracy plastycznej do CEE „Symbioza”, al. Żubrowa 15 lub przesłaniu jej na adres e-mail: edukacja@symbioza-krakow.pl wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać/dostarczyć jedną pracę.
 3. Nagrodą w wyzwaniu są bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane przez CEE „Symbioza” dla 100 pierwszych Uczestników, którzy dostarczą wykonaną pracę do CEE „Symbioza”, al. Żubrowa 15 lub prześlą na adres e-mail: edukacja@symbioza-krakow.pl wraz
  z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację przesłanej/dostarczonej pracy na stronach prowadzonych przez Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM (strona www, Facebook, Instagram, YouTube oraz poprzez wprowadzanie do pamięci komputerów).
 5. Uczestnictwo w wyzwaniu jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Uczestników.
 6. Wyzwanie będzie trwać w okresie od dnia 20 maja 2021 r. do dnia 1 czerwca 2021 r. włącznie.
 7. Zgłoszenie do wyzwania jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora przez e-mail.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, adres: 30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 20, który przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz zgodnie
  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1781).
 2. Dane osobowe Pana/Pani przetwarzane są w celu przeprowadzenia wyzwania „ZOSTAŃ ZIELONYM BOHATEREM SYMBIOZY”.
 3. W dowolnym momencie Pan/Pani może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres iod@zzm.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny
  do realizacji zadania – okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, tj do 5 lat.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wyzwaniu.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

8. Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” ZZM przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wyzwania dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://symbioza-krakow.pl/regulamin-wyzwania. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo odwołania wyzwania lub zmiany jego terminu.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)